ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πρόσκληση της ΠΑΕ Πανιώνιος προς τους μετόχους

0

Η ΠΑΕ Πανιώνιος έβγαλε πρόσκληση προς όλους τους μετόχους για την γενική συνέλευση που θα πραγματοποιήσει στις 29 Δεκεμβρίου του 2017

Η πρόσκληση της ΠΑΕ αναφέρει τα εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας ” Πανιώνιος Γυμναστικός Σύλλογος Σμύρνης Ποδοσφαιρική Εταιρεία”

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52282/006/Β/2002/15

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας “Πανιώνιος Γ.Σ.Σ Π.Α.Ε” που εδρεύει στη Ν. Σμύρνη (Οδός Ι. Χρυσοστόμου 1) και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της, προσκαλούνται οι κ.κ μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 29η Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας μας στην οδό Αδραμυττίου 36 & Κων. Παλαιολόγου 24 του δήμου Νέας Σμύρνης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Γ.Σ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1ης Ιουλίου 2015 έως και 30ης Ιουνίου 2016, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μλών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της πιο πάνω χρήσης.
3. Εκλογή Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης
01.07.2016-30.06.2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι Μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου. Οι κ.κ. Μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να προσκομίσουν απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδας.
Τέλος οι κ.κ. Μέτοχοι οφείλουν να προσκομίσουν στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.

Νέα Σμύρνη 04/12/2016

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Δάρας

Τα κοράκια κράζουν… αλλά ποιος τα ακούει?

Previous article

Το πρόγραμμα της Super League για 16η, 17η, 18η αγωνιστική

Next article
Login/Sign up