ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κάθε καλοκαίρι κάποιοι ανοίγουν τους ανεμιστήρες της λάσπης

0

Η λάσπη που πετάτε στον ανεμιστήρα κύριοι προσέξτε μην σας πετύχει και εσάς και λερωθείτε 

Εδώ και λίγες ώρες η επιτροπή αδειοδότησης της ΕΠΟ ανακοίνωσε την αδειοδότηση 12 ομάδων για την συμμετοχή τους στην UEFA. 

Μερικοί “δημοσιογραφίσκοι” έσπευσαν να λασπολογήσουν κατά του Πανιώνιου ότι δεν πήρε άδεια και ότι έχει και καλά υψηλό τηλεοπτικό συμβόλαιο και είναι η ομάδα έκπληξη που δεν αδειοδοτήθηκε.

Απλά να πάρουμε το θέμα από την αρχή. Πρώτον ο Πανιώνιος δεν πήρε άδεια για: “Μη συμμετοχής στις διεθνείς διοργανώσεις UEFA (άδεια UEFA)” όπως αναφέρει η επιτροπή αδειοδότησης.

Δεύτερον ο Πανιώνιος δεν πήρε άδεια λόγω του άρθρου 52 του Κανονισμού Αδειοδότησης Ομάδων ΕΠΟ (εκδ. 2017). Τι λέει το άρθρο 52 κύριοι?

Το άρθρο 52 λέει πιο αναλυτικά:

1. Η υποψήφια πρέπει να συντάσσει και υποβάλλει μελλοντικά χρηματοοικονομικά στοιχεία προκειμένου να αποδείξει στην ΕΠΟ ότι μπορεί να εξακολουθήσει ως βιώσιμη επιχείρηση μέχρι το τέλος της περιόδου αδειοδότησης, αν έχει παραβιάσει οποιονδήποτε από τους δείκτες που ορίζονται στην παράγραφο 2 παρακάτω.

2. Αν κάποια υποψήφια εμφανίζεται ότι εμπίπτει σε κάποια από τις περιπτώσεις που περιγράφονται από το δείκτη 1 ή 2, τότε θεωρείται ότι έχει υποπέσει σε παραβίαση του δείκτη:

α) Δείκτης 1: Βιώσιμη επιχείρηση

Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή σε σχέση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ή τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τα Άρθρα 47 και 48, συμπεριλαμβάνει έμφαση ουσίας ή επιφυλακτικό πόρισμα / γνωμάτευση σε σχέση με την βιώσιμη επιχείρηση.

β) Δείκτης 2: Αρνητική καθαρή θέση

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (συμπεριλαμβανομένων, όπου απαιτείται, των συμπληρωματικών στοιχείων) που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το Άρθρο 47 γνωστοποιούν καθαρή θέση παθητικού (αρνητική καθαρή θέση) η οποία έχει επιδεινωθεί σε σχέση με το συγκριτικό ποσό που περιέχεται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του προηγούμενου χρόνου ή στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το Άρθρο 48 (συμπεριλαμβανομένων, όπου απαιτείται, των συμπληρωματικών στοιχείων), γνωστοποιούν μια καθαρή θέση παθητικού (αρνητική καθαρή θέση) που έχει επιδεινωθεί σε σχέση με το συγκριτικό ποσό κατά την προηγούμενη καταστατική ημερομηνία κλεισίματος.

3. Τα μελλοντικά χρηματοοικονομικά στοιχεία πρέπει να καλύπτουν την περίοδο που αρχίζει αμέσως μετά την τελευταία καταστατική ημερομηνία κλεισίματος των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή, αν ισχύει, την ημερομηνία του ισολογισμού των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ενδιάμεσης περιόδου, και πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον ολόκληρη την περίοδο αδειοδότησης.

4. Τα μελλοντικά χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτελούνται από:

α) μια προϋπολογισμένη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, με συγκριτικά στοιχεία για την αμέσως προηγούμενη χρήση και την ενδιάμεση περίοδο (αν ισχύει),

β) μια κατάσταση προϋπολογισμένων ταμειακών ροών, με συγκριτικά στοιχεία για την αμέσως προηγούμενη χρήση και την ενδιάμεση περίοδο (αν ισχύει),

γ) προσαρτήματα, που να περιλαμβάνουν μια σύντομη περιγραφή για κάθε σημαντική παραδοχή (με παραπομπή στα σχετικά θέματα των ιστορικών χρηματοοικονομικών και άλλων στοιχείων) που έχει χρησιμοποιηθεί για την σύνταξη της προϋπολογισμένης κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως και της κατάστασης ταμειακών ροών, καθώς και μια περιγραφή των βασικών κινδύνων που μπορεί να επηρεάσουν τα μελλοντικά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα.

5. Τα μελλοντικά χρηματοοικονομικά στοιχεία πρέπει να συντάσσονται τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση.

6. Τα μελλοντικά χρηματοοικονομικά στοιχεία θα πρέπει να συντάσσονται σε συμφωνία με τις ελεγμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και να ακολουθούν τις ίδιες λογιστικές πολιτικές με εκείνες που εφαρμόζονται για την σύνταξη των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εκτός από μεταβολές στη λογιστική πολιτική, οι οποίες έχουν γίνει μετά την ημερομηνία των πλέον πρόσφατων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και περιέχονται στις επόμενες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις Σε μια τέτοια περίπτωση, θα δηλώνονται λεπτομερή στοιχεία των μεταβολών.

7. Τα μελλοντικά χρηματοοικονομικά στοιχεία πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις δήλωσης που ορίζονται στο Παράρτημα IV. Πρόσθετα στοιχεία ή προσαρτήματα πρέπει να περιλαμβάνονται αν παρέχουν διευκρινήσεις ή αν η παράλειψή τους θα καθιστούσε τα μελλοντικά χρηματοοικονομικά στοιχεία παραπλανητικά.

8. Τα μελλοντικά χρηματοοικονομικά στοιχεία μαζί με τις παραδοχές στις οποίες βασίζονται πρέπει να έχουν εγκριθεί από τη διοίκηση και αυτό πρέπει να αποδεικνύεται από μια σύντομη δήλωση και υπογραφή εκ μέρους του εκτελεστικού οργάνου της υπόχρεης οντότητας.

Άρα βάσει με τα πιο πάνω που διαβάζουμε καταλαβαίνουμε ότι κάποιο χαρτί ή κάποιο έγγραφο δεν ικανοποίησε την επιτροπή αδειοδότησης με το χρηματοοικονομικό πρόγραμμα της ΠΑΕ για την περίοδο 2018 – 2019.

Αυτό το είδαμε και πριν από δύο χρόνια όταν ο Πανιώνιος κατέλαβε την θέση της Ευρώπης και η επιτροπή δεν του έδωσε την άδεια να συμμετάσχει και έπαιξε ο ΠΑΣ Γιάννινα για λογαριασμό του στην Ευρώπη. Ούτε μείωση βαθμών δεν είχε τότε ο Πανιώνιος ούτε περιορισμό στις μεταγραφές είχε τότε ο Πανιώνιος μάλλον ξεχάσατε και δεν θυμάστε.

Τέλος να αναφέρουμε ότι στον Πανιώνιο θα κάνουν έφεση για το θέμα και θα καταθέσουν το ή τα χαρτιά που λείπουν και θα τακτοποιηθεί το θέμα. ΑΛΛΑ και να μην τακτοποιηθεί δεν έχει καμία σχέση με την συνέχεια της ομάδας στο επόμενο πρωτάθλημα όπως δεν είχε και πριν από δύο χρόνια.

 

Αρνητική εισήγηση για την ΠΑΕ Πανιώνιος για τις διεθνείς υποχρεώσεις

Previous article

ΠΑΕ Πανιώνιος: “Η μη εξασφάλιση άδειας αφορά τις Ευρωπαϊκές και μόνο διοργανώσεις”

Next article
Login/Sign up