ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

129 Χρόνια Ιστορία, 129 Χρόνια Πανιώνιος

0

Ο Πανιώνιος σήμερα 14 Σεπτεμβρίου του 2019 γιορτάζει τα 129α γενέθλιά του. Ένας σύλλογος που ιδρύθηκε από μαθητές Σμυρνιούς του αείμνηστου Νικόλαου Αρώνη στις 14 Σεπτεμβρίου του 1890 και ήρθε μετά την καταστροφή της Σμύρνης στην Ελλάδα από τον “Αετό” του Πανιωνίου Δημητρό Δάλλα και πρωτοεγκαταστάθηκε σε ένα σημείο του Καλλιμάρμαρου σταδίου των Αθηνών.

Ο Δάλλας όταν βροντοφωνούσε ότι ο Πανιώνιος είναι ιδέα και οι ιδέες δεν πεθαίνουν ήξερε, πολύ καλά τι εννοούσε και το απέδειξε έμπρακτα. Έφτιαξε από το μηδέν τον Πανιώνιο με αθλητές που τους βρήκε έναν έναν, μετά την καταστροφή της Σμύρνης. Ξαναστήλωσε το Σμυρναίικο σωματείο στην νεότερη Ελλάδα με τα “παιδιά του” όπως τα αποκαλούσε μαζί με τις μνήμες 32 χρόνων μετά τις ιδρύσεως του Ιστορικού στην Σμύρνη της Μικράς Ασίας.

Το Ιστορικόν της Ιδρύσεως του Πανιώνιου

Το ιστορικόν της ιδρύσεως του Πανιώνιου Γ. Συλλόγου, είναι απλούστατον, το σύνηθες της ιδρύσεως ομοίας φύσεως Σωματείων.

Τον Σεπτέμβριον του 1890, νεαροί τινες βλαστοί, των εγκριτοτέρων της Σμύρνης οικογενειών, κατά το πλείστον δε μαθηταί της Ελληνικής Σχολής του αειμνήστου Νικολάου Αρώνη, ωθούμενοι από μια ευγενική ιδέα, συνήλθαν επί το αυτό και απεφάσισαν την ίδρυση Μουσικού τινός Όμίλου, εις ον έδωσαν το όνομα Ορφέας.

Οι ιδρυταί του Ορφέως, εξ ων ελάχιστοι επιζώσι σήμερον ήσαν οι κ.κ Νικίας Τζέτζος, ο σχών και την πρωτοβουλίαν, Πάνος Αργυρόπουλος, Ιωάννης Φατσέας, Μήτρος Στιβακτόπουλος, Δημοσθένης Μιλανάκης, Μιχαήλ Τσοχατζόγλου, Ανδρέας Βουλγαρίδης, Κ. Τομπρώφ, Κ. και Ι. Φόρος, Ν. Μανωλιάδης, Α. Καρτάλης και άλλοι.

Με ελάχιστα τα οικονομικά και τεχνικά μέσα, αλλά με απεριόριστον και ανεξάντλητον την θέλησιν και την επιμονήν των ιδρυτών του, ο Ορφεύς, κατώρθωσε συν τω χρόνω να εδραιωθή εν τη συνειδήσει της Σμυρναϊκής Κοινωνίας και να καταστή το λατρευτόν των Σμυρναίων Σωματείον και να συγκεντρώση περί εαυτό τας υλικάς και ηθικάς εκείνας δυνάμεις, αίτινες τω εχρειάζοντο προς ευόδωσιν του σκοπού του.

Ατυχώς τον ανέφελον ορίζοντα του νεαρού Σωματείου, ήλθε να επισκιάση μικρά τις διαφορά μεταξύ των μελών του, εξ ασημάντου αιτίας προελθούσα και ήτις ήρκεσε ώστε να διαχωρισθώσι τα μέλη του εις δυο μερίδας ως η μια τελικώς αποσπαθείσα ίδρυσεν έτερον Σωματείον, καθαρώς Γυμναστικόν τούτο το Γυμνάσιον, όπερ κύριον σκοπόν αυτού έχον την ανάπτυξιν και επίδοσιν του Γυμναστικού αισθήματος παρά τη νεολαία ιδρύσεν Γυμναστήριον όσον το δυνατόν τελειότερον εν τω Καταστήματι αυτού, ωργάνωσεν αθλητικάς εκδρομάς και ήρξατο από του 1896 τελούν ιδίους Δημοσίους αγώνας ους ή Ελληνική Δημοσιογραφία της Σμύρνης, ως εκ προαισθήσεως των μελλόντων γενέσθαι εβάπτισεν από του πρώτου έτους της τελέσεως των με το όνομα “Πανιώνιοι Αγώνες”.

Το πρόγραμμα της Super League 1 από την 4η έως και την 6η αγωνιστική

Previous article

“Την Κυριακή ο Πανιώνιος σε θέλει δίπλα του”

Next article
Login/Sign up